FANO HomeDrukarnia fleksograficznaOfferDrukarnia fleksograficznaTechnologyDrukarnia fleksograficznaAbout the companyDrukarnia fleksograficznaInquiriesDrukarnia fleksograficznaContactDrukarnia fleksograficznaCareer
 angielskipolski


Wyróżnienia i certyfikaty

Zapewnienie w zakładach warunków pracy zgodnych z międzynarodowymi normami i wymaganiami bhp, w zakresie warunków socjalnych, wynagrodzeń, czasu pracy, zatrudniania dzieci itp., jest powszechnym już warunkiem utrzymania się przedsiębiorstwa na runku. W związku z tym, organizacja SAI (Social Accountability International), ustanowiła na bazie Konwencji i Zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation), Konwencji Praw Dziecka oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, standard SA 8000.

Standard SA 8000 (Social Accountability 8000) jest uniwersalną normą, określającą wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo. Standard nawiązuje do norm ISO dotyczących jakości. Główną przesłanką stworzenia możliwości weryfikacji zasad społecznej odpowiedzialności było niezadowolenie klientów i pracowników na całym świecie, wynikające ze sprzeczności między wartościami i zasadami głoszonymi przez firmy a codzienną praktyką.

Norma zawiera dziewięć szczegółowych wymogów w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Praca dzieci. Zakazuje się wykorzystywania w firmie pracy dzieci, czyli osób które (wg polskich przepisów) nie ukończyły 16 roku życia, a w przypadku stosowania takiego rodzaju pracy organizacja powinna przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki do zapewnienia dzieciom możliwości właściwego rozwoju.

Praca przymusowa. Niedozwolone jest stosowanie pracy przymusowej czyli zatrudniania osób na zasadach, które uniemożliwiają dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika. Personel nie może być zmuszany do składania depozytów ani dokumentów tożsamości przy podejmowaniu zatrudnienia w firmie.


BHP. Firma musi zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Mowa tu o obowiązujących przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Przedsiębiorca musi podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia wypadkom i szkodom na zdrowiu poprzez minimalizowanie przyczyn powstania zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Niezbędne jest wyznaczenie osoby, która czuwa nad całokształtem zagadnień z zakresu BHP oraz jest odpowiedzialna za spełnianie przez firmę wszystkich wymogów prawnych z tym związanych.

Wolność zrzeszania się oraz prawo do negocjacji zbiorowych. Polskie prawo zezwala na tworzenie wszelkiego rodzaju organizacji pracowniczych. Pracodawca powinien zatem to prawo respektować, a pracownicy powinni mieć zapewnioną wolność i swobodę przynależności do takich stowarzyszeń. Dyskryminacja. Stosowanie dyskryminacji w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Firma nie może stosować ani popierać dyskryminacji w zakresie zatrudniania i zwalniania, wynagradzania, dostępu do szkoleń, możliwości awansu oraz emerytury ze względu na przynależność rasową, narodowość, wyznawaną religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, członkostwo w związku zawodowym lub przynależność partyjną.

Kary dyscyplinarne. Firma nie może stosować ani popierać stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego lub psychicznego ani obraźliwego języka.

Godziny pracy. Tu zastosowanie ma, w największej mierze, polskie ustawodawstwo (Kodeks pracy). Tygodniowy czas pracy nie powinien przekraczać tego, ustalonego w kodeksie. Podobnie w odniesieniu do pracy w nadgodzinach.

Wynagrodzenie. Za pracę w pełnym wymiarze czasu pracownik ma zapewnione wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnej krajowej płacy. Ponadto przedsiębiorca zapewnia, że nie będą stosowane żadne formy zatrudnienia stałych pracowników na zasadach innych niż umowa o pracę, których celem było uniknięcie wypełniania przez firmę zobowiązań wobec swoich pracowników, wynikające z odpowiednich ustaw i przepisów regulujących kwestie ubezpieczeń społecznych.

Systemy zarządzania. Etapem zamykającym dostosowanie organizacji do wymagań SA 8000 jest zdefiniowanie i wdrożenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi. System zarządzania jako warunek główny standardu SA 8000 obejmuje wiele czynników o różnorodnym charakterze, takich jak:
  • Sformułowanie polityki firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz warunków pracy.
  • Odpowiedzialność kierownictwa, wyznaczenie Pełnomocnika odpowiedzialnego za spełnienie i wdrożenie wymagań normy.
  • Kontrolowanie dostawców w oparciu o ich możliwości spełniania wymogów normy.
  • Reagowanie na powstałe problemy i podejmowanie działań korygujących.
  • System komunikacji z zainteresowanymi stronami oraz dostęp do weryfikacji spełnienia przez firmę wymogów normy.
  • Dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników.
Standard SA 8000 może być stosowany we wszystkich krajach świata, w stosunku do przedsiębiorstw z dowolnej branży. Właśnie dlatego warunki wstępne są całkowicie elementarne i dotyczą w rzeczywistości przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych.
FANO © 2011 wszelkie prawa zastrzeżone
webdesign : emoweb